Medycyna estetyczna

Co warto wiedzieć o zawodzie masażysty?

W obrę­bie zawo­dów para­me­dycz­nych dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się ostat­nio fach masa­ży­sty. Jest to pro­fe­sja, która z jed­nej strony pozwala zacho­wać nie­za­leż­ność (ela­styczne godziny pracy, moż­li­wość pracy w opar­ciu o samo­za­trud­nie­nie), …Read more

Profilaktyka stomatologiczna i jej wpływ na nasze życie

Profilaktyka stomatologiczna jest podstawą w zapobieganiu schorzeń jamy ustnej. Odgrywa bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu próchnicy, chorób przyzębia oraz  wielu innych dolegliwości. Na odpowiednią profilaktykę stomatologiczną składa się wiele elementów …Read more