Czym zajmuje się psychologia społeczna?

grupaPsychologia społeczna to dziedzina psychologii, która zajmuje się tematyką z pogranicza nie tylko samej psychologii i socjologii. Chodzi tu głównie o wpływ obecności ludzi oraz ich zachowań na psychikę innej jednostki. Są to wszelkie te zachowania, postawy i reakcje, jakie dostrzegalne są w codziennym życiu – wtedy właśnie mamy szansę zauważyć, jak przebywanie wśród ludzi zmienia myślenie jednostki, jej nastawienie do świata. Psychologia społeczna bada podatność psychiki jednostki ludzkiej na wpływy otoczenia. Od socjologii psychologia społeczna różni się tym, że nie bada całych grup, a tylko jednostkę, na którą grupy te oddziałują.

Najważniejszym aspektem spychologii społecznej jest socjalizacja, czyli proces, w którym jednostka przystosowuje się do życia w społeczeństwie. Jednak poza tym, ten dział psychologii przygląda się również poszczególnym ogniwom grupy. W tym przypadku psychologowie muszą często sięgać do osiągnięć socjologów, badając grupę, jej normy, jej strukturę. Dopiero na tej podstawie określają postawy, emocje, zachowania jednostek przynależących do grup. Oprócz tego, psychologia społeczna interesuje się także postawami ludzkimi przyjmowanymi wobec innych jednostek lub całych sytuacji społecznych. W zakresie tematów podejmowanych przez tę dziedzinę znajduje się też pojęcie percepcji interpersonalnej.

Głównym podejściem teoretycznym psychologii społecznej jest to poznawczo-społeczne. Według niego, ten dział psychologii ma zajmować się tym, w jaki sposób ludzie się rozumieją i jak wzajemnie się postrzegają, jak również w jaki sposób wywierają wpływ na siebie wzajemnie i jakiego typu jest to wpływ. Ponadto, w obszarze zainteresowań psychologii społecznej znajduje się kwestia wchodzenia jednostek w kontakty interpersonalne. Niemniej jednak, wyróżnia się jeszcze trzy inne podejścia – ewolucyjne, społeczno-kulturowe oraz podejście społecznego uczenia się.